Úvodní stránka » Úvod o klubu » Stanovy KPUC

Stanovy

KLUBU PŘÁTEL US – CARS

Preambule

Dne 10.4.2002 Jan Pykal, Martin Sohr, Ivo Kunetek, David Budík, Richard Cempírek založili v souladu s ust. zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů na dobu neurčitou občanské sdružení s názvem „Klub přátel US – Cars“ a současně schválili jeho stanovy

ČI. I.

Název klubu, sídlo, symboly, předměty činnosti občanského sdružení

1.1 Název klubu

Plný název klubu zní: KLUB PŘÁTEL US – CARS

Používaná zkratka: KPUC

1.2 Sídlo klubu

Sídlo klubu je na adrese: V kolonii 108, PSČ 73923 Stara Ves 2

1.3 Symboly klubu

Symbolem klubu je znak a vlajka. Popis těchto symbolů je stanoven vnitřní směrnicí klubu

1.4 Předmět činnosti klubu

- Předmětem činnosti klubu je všestranně podporovat, propagovat a provozovat historické a ostatní automobily americké výroby

- Cílem činnosti klubu je systematicky umožňovat členům klubu v souladu s předmětem činnosti společně realizovat a projevovat svůj vztah k automobilům americké výroby

- DIe bodů 1.4.1. a 1.4.2. bude Klub přátel US – Cars pořádat zejména následující akce:

- Klubová setkání členu klubu

- Celostátní setkání klubů s podobným zaměřením činnosti

- Testovací dny historických vozidel

- Výstavy historických vozidel

- Společenské akce, např. plesy aj.

ČL. II

Členství v klubu

2.1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která je občanem České republiky a zároveň splňuje podmínky bodu 2.3. těchto stanov.

2.2. Členem klubu se může stát každá právnická osoba registrovaná dle platných legislativních předpisů v České republice, která zároveň splňuje podmínky bodu 2.3 těchto stanov.

2.3. Podmínkou pro členství v klubu je vlastnictví amerického automobilu bez ohledu na jeho rok výroby, značku, způsob provozování, typ či technický stav.

2.4. Zahraniční fyzické a právnické osoby mohou byt členem klubu pokud splňují bod 2.3. těchto stanov. Mají stejná práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov s výjimkou volit a být volen do orgánů klubu.

2.5Členem klubu se ve výjimečných případech může stát i osoba dIe bodu 2.1., 2.2. a 2.4., která nesplňuje bod 2.3. těchto stanov, neboť‘ ji v tom bráni „závažné skutečnosti“. Za ty je možno povazovat např: majetko-právní situaci žadatele, zdravotní postižení a jiné. V tomto případe rozhodne o členství v klubu výkonný výbor klubu nadpoloviční většinou hlasu.

ČI. III

Práva a povinnosti členů, vznik a zánik členství

3.1. Vznik členství

Členem klubu se stává osoba dle čl. II těch stanov, schválením vyplněné členské přihlášky výkonným výborem klubu a přidělením evidenčního čísla jedince

3.2. Všichni členové klubu jsou si rovni, každý má při hlasování členské schůze jeden hlas, členství je nepřenosné

3.3. Povinnosti členů

Základní povinností všech členů klubu je placení členských příspěvků. Výši členských příspěvku určuje členská schůze vždy s platností na jeden kalendářní rok. Termín úhrady určí výkonný výbor.

Pro nové členy klubu platí pravidlo, že nový člen zaplatí členský příspěvek ve výši, která odpovídá počtu kvartálů do konce roku od jeho vstupu do klubu, nevstoupil-li člen do klubu 31. 3. příslušného roku. Vstoupí-li člen do klubu v období od 1. 1. do 31. 3. Kalendářního roku, zaplatí příspěvek na celý rok.3.4. Práva členů

Člen má právo:

 1. Zúčastnit se členské schůze a touto formou spolurozhodovat o řízení a činnosti klubu

 2. Být informován o všech akcích svého klubu, i o akcích, na kterých klub participuje

 3. Využívat klubovou knihovnu i všechny další klubu dostupné materiály

 4. Být informován o hospodaření klubu, a to vždy v rámci členské schůze klubu

 5. Obracet se s problematikou, související s činností klubu, na výkonný výbor klubu, který bude při řešení jeho problému nápomocen

3.5. Zánik členství

Členství zaniká:

 1. Automaticky po uplynutí 30 dní po termínu, ve kterém měl být uhrazen členský příspěvek

 2. Odstoupením člena z jeho vůle

 3. Vyloučením člena výkonným výborem z důvodu porušení stanov klubu

 4. Zánikem právnické osoby, která je členem klubu

 5. Smrtí fyzické osoby, která je členem klubuČI. IV

Orgány klubu4.1. Orgány klubu jsou: členská schůze a výkonný výbor klubu.

4.2. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze klubu.

4.3. Činnost klubu řídí výkonný výbor, který je volen členskou schůzí klubu vždy na 24 měsíců.

4.4. Činnost klubu a výboru kontroluje revizor, kterého volí členská schůze vždy na 24 měsíců.

4.5. Výkonný výbor a revizor jsou odpovědni členské schůzi klubu.

4.6. Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu, který je zároveň statutárním zástupcem klubu.ČI. V

Pravomoci a činnost orgánů klubu5.1. Členská schůze

Do výlučné pravomoci členské schůze patří zejména:

 1. Schvalovat organizační a jednací řád klubu, stanovy klubu a jejich změny

 2. Projednávat zásadní otázky zaměření činnosti klubu

 3. Nejméně jednou ročně projednávat a schvalovat zprávu výkonného výboru, roční výsledky hospodaření a zprávu revizora

 4. Schvalovat plán činnosti klubu a jeho rozpočet

 5. Volit a odvolávat výkonný výbor a revizora klubu

 6. Stanovit název a symboly klubu, případně je měnit

 7. Stanovit výši klubového členského příspěvku u právnických i fyzických osob

5.2. Svolávání členské schůze

Členskou schůzi, která je nejvyšším orgánem klubu svolává výkonný výbor nejméně jednou ročně. Členská schůze může být svolána mimořádně, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina všech členů klubu.

Oznámení o svolání členské schůze musí být provedeno výkonným výborem písemnou formou. Oznámení musí být sděleno všem členům klubu nejméně 15 dní před datem konání schůze. 1. 3. Rozhodování členské schůze

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Členská schůze je usnášení schopná sejde-li se nejméně jedna třetina všech členů klubu. 1. 4. Výkonný výbor

 2. Výbor řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi a schází se dle potřeby, minimálně čtyřikrát ročně. Jeho jednání řídí předseda nebo pověřený zástupce. Výkonný výbor musí mít nejméně tři členy. Na svém zasedání rozhoduje o všech záležitostech nadpoloviční polovinou hlasů

 3. Odpovídá za hospodaření podle schváleného rozpočtu

 4. Svolává výroční, řádné a mimořádné členské schůze

 5. Vede evidenci členů

 6. Zajišťuje plnění usnesení členských schůzí

 7. Rozhoduje o přijetí i o vyloučení fyzických i právnických osob 1. 5. Statutární zástupce klubu

Statutárním zástupcem klubu je předseda výkonného výboru 1. 6. Revizor klubu

Revizor klubu je nezávislý na výboru klubu a plní zejména tyto úkoly:

 1. Kontrolu dodržování stanov klubu, organizačního a jednacího řádu klubu

 2. Provádí revize hospodaření klubu

 3. Vyjadřuje se ke zjištění ostatních orgánů oprávněných ke kontrolám v klubu

 4. Prošetřuje stížnosti a oznámení členů klubu

 5. Podává na každé členské schůzi zprávu o své činnosti, v níž zejména uvádí stanovisko k hospodaření klubu, svá zjištění a výsledky projednávaných stížností a oznámeníČI. VI

Hospodaření klubu

 1. 1. Hospodářským a finančním rokem je kalendářní rok

 2. 2. Základním příjmem klubu jsou členské příspěvky jeho členů

 3. 3. Za hospodaření odpovídá výkonný výbor klubu

 4. 4. Klub je oprávněn za účelem zajištění výkonu činnosti dle bodu 1.4. nabývat majetek

 5. 5. Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře v souladu se

svými stanovami. V rámci hospodářských aktivit je klub povinen zajistit, aby majetek

klubu nemohl být zcizen, zastaven či jinak převeden mimo sféru činnosti klubuČI. VII

Zánik klubu

 1. 1. Klub zaniká rozhodnutím členské schůze, která také jmenuje likvidátory a stanoví zásady

likvidace majetku. Statutární zástupce a likvidátor jsou dle svých funkcí odpovědní za

ukončení likvidace dne usnesení členské schůze a dle obecně platných právních

předpisů.ČI. VIII

Závěrečná ustanoveníTyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení

Schváleno dne 23. 2. 2008Nové složení výboru klubu naleznete ZDE.

 

 

 

Aktuality 2023

plakat_zari2023.jpg

 

Full size session 17th

Full size session 16th

Big 8 Party 2016