Úvodní stránka » Testování historických vozidel » Příručka pro testování silničních a historických vozidel

PŘÍRUČKA PRO TESTOVÁNÍ

SILNIČNÍCH A HISTORICKÝCH VOZIDEL

 Tuto příručku si můžete stáhnout v PDF ZDE.

Tato Příručka pro testování silničních a historických vozidel (dále jen Příručka) je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel ČR z. s. (dále jen FKHV) - národní autorita FIVA.

Tuto Příručku vydala FKHV, jako Právnická osoba, která provádí testování historických vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění, a která má oprávnění udělené od Mezinárodní federace historických vozidel podle Mezinárodního technického kodexu FIVA (International Technical Code FIVA).

Účel a oblast použití příručky

Příručka popisuje procesy testování historických a silničních vozidel v souladu s Technickým kodexem FIVA, dalších postupů s testováním historických a silničních vozidel spojených a má charakter metodického pokynu. V podrobnostech se odvolává na další dokumenty a legislativu, které upravují způsob testování vozidel na historickou původnost a testování historických vozidel na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

1 Oblast platnosti

Příručka platí pro:

 • subjekty (kluby), které Právnická osoba pověřuje testováním historických vozidel na základě řádně uzavřené Smlouvy o testování historických vozidel (dále jen Smlouva), a jejich klubové testovací komise (dále jen KLTK),
 • krajské testovací komise Právnické osoby (dále jen KTK),
 • Prezídium a ostatní komise Právnické osoby.

2 Definice a zkratky

FIVA

Fédération Internationale des Véhicles Anciens.

FIVA ANF

Nositel národní autority FIVA – FKHV ČR – ANF.

FKHV ČR

Federace klubů historických vozidel České republiky.

Historické vozidlo

(dále HV)

FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:

- které je minimálně 30 let staré,

- které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu,

- které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě,

- které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví.

Legislativa v ČR dále uvádí:

vozidlo, jehož typ se již nevyrábí (Vyhl. č. 355/2006 Sb., příloha č. 6, odst. 3),

Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby (Zákon 56/2001 Sb., §79, odst. 3)

KLTK

Klubová testovací komise.

KTK

Krajská testovací komise.

MD ČR

Ministerstvo dopravy České republiky.

Místně příslušný úřad

Obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má vlastník nebo provozovatel trvalé bydliště.

ORV

Osvědčení o registraci vozidla.

PHV

Průkaz historického vozidla.

Právnická osoba

Právnická osoba dle § 79 odst. 2 Zákona č. 56/2001 Sb. a § 6 odst. 1 Vyhlášky č. 355/2006 Sb. je FKHV ČR, která je národní autoritou FIVA pro ČR.

Privátní zóna

Část internetových stránek právnické osoby s omezeným přístupem.

Protokol

Protokol o testování, který je součástí Žádosti o provedení testování historického vozidla. Příloha č. 3 Vyhl. č. 355/2006 Sb. v platném znění.

Protokol o pravidelné prohlídce

Protokol o testování, který vyplňují testovací komise při prodloužení platnosti testování již dříve otestovaného vozidla zapsaného v RHSV.

Příručka

Příručka pro testování silničních a historických vozidel.

Osvědčení

Dokument vydaný Právnickou osobou na základě uzavřené a platné Smlouvy, opravňující KLTK provádět testování.

 RHSV

Registr historických a sportovních vozidel.

 RSV

Registr silničních vozidel.

Sekretariát

Kontaktní místo právnické osoby (viz www.fkhv.cz)

Smlouva

Smlouva o testování historických vozidel.

Silniční vozidlo

Silniční vozidlo registrované v registru silničních vozidel.

Technický kodex

Mezinárodní technický kodex FIVA (FIVA International Technical Code) v platném znění.

Vyhláška

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, v platném znění.

Zákon

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ZRZ HV

Zvláštní registrační značka historického vozidla.

Žádost

Žádosti o provedení testování historického vozidla. Příloha č. 3 Vyhl. č. 355/2006 Sb. v platném znění.

Žadatel

Vlastník nebo provozovatel vozidla podávající Žádost

Provozovatel

Osoba, která je v Žádosti a registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není – li v registru silničních vozidel jako jeho provozovatel zapsána jiná osoba

3 Testování vozidel

Testování vozidel provádí právnická osoba, kterou je FKHV prostřednictvím KLTK a KTK.

Testování vozidel se provádí u silničních vozidel zařazených do RSV, u vozidel zařazených do RHSV a u vozidel nepodléhající žádné registraci.

3.1 Testování vozidel na historickou původnost

Testování vozidel na historickou původnost je jednostupňové testování vozidel, které provádí KLTK.

Účelem testování vozidel na historickou původnost je získání Protokolu, který je součástí Žádosti – Příloha č. 3 Vyhl. č. 355/2006 Sb. v platném znění. Protokol s kladným výsledkem testování vlastníkovi vozidla umožňuje:

 1. U silničních vozidel zapsaných v RSV České republiky:
  1. Zažádat o převod silničního vozidla z RSV do RHSV.
  2. Zažádat o vydání „Dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost“ na místně příslušném úřadě pro registraci HV. Tento doklad slouží pro:
 1. Odpuštění tzv. ekologického poplatku dle §37e zákona 185/2001 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla.
 2. Výjimku ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízko emisních zón.
  1. Zažádat o zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do RSV a do technického průkazu silničního vozidla. Tento zápis slouží:
 1. K určitým úlevám při technické prohlídce ve stanici technické kontroly a stanici měření emisí.
 2. Při případné škodní události pohlížet na vozidlo jako na vozidlo historicky původní, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.
  1. Sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. povinné ručení).
 1. U vozidel zapsaných v RHSV:
 1. Sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. povinné ručení).
 2. Doložení historické původnosti vozidla a jeho stav k datu testování.
 1. U vozidel, která nemají v dané době platnou registraci v RSV nebo RHSV:
 1. Doložit historickou původnost vozidla a jeho zdokumentování.

3.2 Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických a sportovních vozidel

Účelem testování HV je registrace těchto vozidel do RHSV, vydání PHV, vydání ORV a vydání ZRZ HV, které umožňují za daných podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Testování HV pro zařazení do RHSV je možné provést pouze u vozidel, která nejsou evidována v žádném jiném registru silničních či historických vozidel na území jiného státu.

4 Klubová testovací komise

KLTK, která je držitelem platného Osvědčení od Právnické osoby, testuje vozidla na historickou původnost.

V zájmu zachování jednotnosti testování vozidel na historickou původnost se toto testování provádí podle aktuálně platného Technického kodexu FIVA, právních předpisů ČR a interních předpisů vydaných Právnickou osobou.

Pravidla jsou závazná pro práci všech KLTK a jejich členů.

4.1 Testování klubovou testovací komisí

Testování KLTK je testování vozidel na historickou původnost, které se provádí na žádost vlastníka vozidla na základě vyplněné Žádosti, kde žadatel vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka HV, a údaje o vozidle.

K testování vozidla na historickou původnost předkládá žadatel spolu s vyplněnou Žádostí také barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu a motocyklu s přívěsným vozíkem 5 ks s pohledem pravo-zadním a 5 ks s pohledem levo-předním, u motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany.

Žadatel přistaví podle pokynů KLTK vozidlo k prověření skutečného stavu a současně předloží doklady ke kontrole údajů uvedených v Žádosti k ověření historické původnosti.

Výsledek klubového testování zapíše předseda KLTK do Protokolu, stvrdí jej razítkem KLTK modré barvy, svým podpisem a podpisy dvou dalších členů KLTK. Fotografie nalepené na Žádosti se minimálně na dvou rozích opatří razítkem KLTK modré barvy (polovina razítka na fotografii, polovina mimo fotografii).

 1. V případě kladného výsledku testování bude v kolonce „Poznámky a závěry klubové testovací komise“ zapsáno: „Vozidlo je uznáno jako historicky původní“.
 2. V případě negativního výsledku testování bude v kolonce „Poznámky a závěry klubové testovací komise“ zapsáno: „Vozidlo není uznáno jako historicky původní.“ a zdůvodnění, proč tak KLTK učinila, např.: „Vozidlo bylo upraveno v rozporu s Technickým kodexem FIVA“.

Pokud jsou při testování KLTK zjištěny odstranitelné nebo doložitelné nedostatky, kvůli nimž nemůže být vozidlo kladně otestováno, a které je vlastník vozidla schopen v dohodnuté lhůtě s KLTK odstranit nebo doložit, testování se přeruší a bude dokončeno v náhradním termínu.

Výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo.

Po provedeném kladném testování vyhotoví KLTK Žádost ve formátu A3 v tištěné formě v pěti vyhotoveních.

Po ukončení testování KLTK s kladným výsledkem a v případě, že se jedná o testování za účelem zapsání HV do RHSV, předá předseda KLTK nebo žadatel sám pět vyhotovených Žádostí do KTK k provedení druhého stupně testování.

Pokud HV při testování KLTK neodpovídá podmínkám pro testování HV, nebo při testování vznikly jakékoliv pochybnosti o údajích uváděných vlastníkem vozidla (rok výroby, identifikátory a typ vozidla, rozměr kol a pneumatik apod.), testování se ukončí a negativní výsledek je zapsán do Protokolu, jehož kopii odešle na sekretariát FKHV.

Rozdělovník Žádosti po úplném ukončeném testování:

 1. 2 ks originální Žádosti dostane žadatel vozidla (1 ks předá žadatel na RM),
 2. 1 ks originální Žádosti zůstává u KLTK,
 3. 1 ks originální Žádosti zůstává v KTK (v případě testování pro zápis do RHSV),
 4. 1 ks originální Žádosti zasílá KTK na sekretariát FKHV (v případě testování pro zápis do RHSV).

4.2 Prodloužení platnosti testování KLTK

KLTK provádí prodloužení platnosti testování prohlídky vozidel již dříve otestovaných na historickou původnost za účelem prodloužení platnosti původní Žádosti. Součástí této prohlídky je kontrola a porovnání identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými ve vydaných a předložených dokladech k vozidlu.

Výsledkem testování silničního vozidla, zapsaného v RSV, na historickou původnost, za účelem prodloužení platnosti původní Žádosti, je vydání jedné nové Žádosti s novým datem testování a platnosti, nalepenými novými fotografiemi a změnou číselného označení Žádosti - v posledním dvojčíslí klubového číslování (index testování) zvýšit číslici o jednu (číslo KLTK/rok prvního testování/původní pořadové číslo Žádosti/index testování vozidla.

Např.: „01-01/2017/85/01“, 01-01 = číslo klubové testovací komise, rok=rok prvního testování, 85 = pořadové číslo prvního testování, 01 = první opakované testování vozidla od původní Žádosti č. 01-01/2017/85.

KLTK vystaví tyto nové žádosti dvě, jednu vydá vlastníkovi a druhou ukládá. Dochází-li při prodloužení testování ke změnám v uvedených údajích, posílá KLTK kopii na Sekretariát FKHV.

Prodloužení platnosti testování historických vozidel, zapsaných v RHSV, zapisuje KLTK do Protokolu o pravidelné prohlídce.

4.3 Zřízení klubové testovací komise

Předseda klubu historických vozidel předloží spolku, ve kterém je registrován jeho klub (např. ČKHV, VCC ČR, UKUVHT, BCC, MBK, AVCC HK, AKAV, AVCC v AČR, AKHV), následující dokumenty:

 1. žádost o zřízení KLTK,
 2. elektronicky vyplněný, vytištěný a podepsaný formulář Změnový list se členy KLTK, včetně kontaktů a podpisových vzorů,
 3. elektronicky vyplněný, vytištěný a podepsaný formulář Popis činnosti komisaře pro jednotlivé navrhované členy do KLTK.

Spolek po obdržení dokumentů může doporučit klub Právnické osobě ke zřízení KLTK, včetně předání dokumentů ke zřízení.

Právnická osoba rozhodne, zda předložené dokumenty splňují všechny podmínky k udělení Osvědčení provádět testování historických vozidel a zda KLTK zřídí.

Osvědčení k testování historických vozidel může od Právnické osoby získat klub:

 1. jestliže ve své žádosti uznává Právnickou osobu,
 2. jestliže jeho právní forma je zapsaný spolek, pobočný spolek zapsaného spolku nebo zapsaný ústav a má přidělené identifikační číslo právního subjektu,
 3. jestliže členové komise splňují odbornou způsobilost dle čl. 6.5,
 4. jestliže počet členů komise je minimálně 3,
 5. jestliže členové komise splnili dvouletou čekací lhůtu od data podání žádosti ke zřízení KLTK, a zároveň všichni členové v této lhůtě prokazatelně absolvovali minimálně dvě pravidelná povinná školení od Právnické osoby a jsou podepsáni na prezenčních listinách.
 6. souhlasí a uzavře Smlouvu.

Podáním žádosti ke zřízení KLTK, předáním dokumentů a splněním všech podmínek k udělení Osvědčení, nevzniká klubu automaticky nárok k udělení Osvědčení.

Jestliže Právnická osoba rozhodla o udělení Osvědčení po splnění všech stanovených podmínek, vystaví „Osvědčení o udělení oprávnění (pověření) k testování silničních a historických vozidel na historickou původnost“, vydá členům KLTK Průkaz technického komisaře a předsedovi KLTK razítko KLTK.

Každý technický komisař KLTK může být člen pouze v jedné KLTK s jedním číslem komisaře. Může však v odůvodněných případech provádět testování i v jiné KLTK (např. značkový specialista).

4.4 Změnové řízení

Dojde-li ke změnám ve složení KLTK, je předseda příslušného klubu povinen předat změny ve složení KLTK Právnické osobě na elektronicky vyplněném formuláři Změnový list, popř. Popis činnosti komisaře.

Změnu musí Právnická osoba schválit.

Dojde-li ke změně předsedy KLTK je právnická osoba povinna bezodkladně oznámit tuto změnu registračním místům.

V případě přestupu klubu s KLTK do jiného spolku, než u jakého byla podána žádost a zřízena KLTK, musí si klub v součinnosti s původním a novým spolkem podat žádost u Právnické osoby o ponechání Osvědčení. Právnická osoba následně rozhodne o ponechání, resp. odebrání Osvědčení.

4.5 Odpovědnost KLTK za testování

Předseda KLTK je odpovědný za činnost komise a vede na formuláři Evidenční list KLTK následující předepsanou evidenci:

 1. provedených testování HV a silničních vozidel na historickou původnost s údaji o přidělených RZ,
 2. pravidelných prohlídek HV s PHV a s údaji o přidělených ZRZ HV,
 3. pravidelných prohlídek silničních vozidel testovaných na historickou původnost,
 4. uchovávat Žádosti i protokoly o testování historických a silničních vozidel.

Předseda KLTK předá předsedovi KTK a Právnické osobě Evidenční list KLTK v elektronické podobě vždy do 15 dnů ode dne testování.

Předseda KLTK předá Právnické osobě provedené Žádosti, které nepostupovaly dále do KTK, do 15 dnů ode dne testování.

Testování KLTK nesmí být provedeno, pokud vozidlo nesplňuje podmínky stanovené pro testování, nebo při testování vozidla vznikly jakékoliv pochybnosti o údajích uváděných vlastníkem vozidla (rok výroby, identifikátory, typ vozidla, rozměr kol a pneumatik apod.) a to do doby, než vlastník vozidla tyto pochybnosti odstraní, nebo vyvrátí doložením věrohodných podkladů. Tato doba musí být předem domluvená s KLTK, nejdéle však 6 měsíců.

4.6 Zánik KLTK

Právnická osoba rozhodne o zrušení KLTK na základě některé z následujících skutečností:

 1. počet členů KLTK klesne pod 3 komisaře,
 2. nebyli proškoleni minimálně 3 komisaři dva roky za sebou,
 3. KLTK nedodala podklady, definované touto Příručkou, v požadovaném termínu a rozsahu,
 4. negativního výsledku hodnocení činnosti komise,
 5. oprávněných stížností majitelů vozidel nebo registračního místa na činnost komise,
 6. opakované závažné neshody v testování,
 7. ostatní závažná pochybení komise zjištěná Právnickou osobou,
 8. na základě rozhodnutí klubu o zrušení své KLTK.

V případě zániku komise, odebrání oprávnění k testování vozidel či neprodloužení Osvědčení, je předseda klubu, předseda KLTK i všichni členové klubové testovací komise povinni vrátit Právnické osobě všechny věci, které jim byly v souvislosti s testováním vozidel Právnickou osobou předány, či přímo souvisí s testováním vozidel, a to zejména (nikoliv však výlučně) razítka klubové testovací komise, průkazy technických komisařů, veškeré Žádosti o provedení testování historického vozidla a Protokoly o testování (včetně uložených či v současnosti neplatných), Evidenční listy, případně propůjčená technická zařízení apod.

5 Krajská testovací komise

Testování krajskou testovací komisí je testování HV, při kterém se kontroluje technická způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích a které je prováděno dle úkonů stanovených v příslušných právních předpisech.

Pravidla pro jednotné testování technické způsobilosti HV k provozu na pozemních komunikacích jsou závazná pro práci všech krajských testovacích komisí.

5.1 Testování krajskou testovací komisí

Účelem testování HV v KTK je jejich zařazení do RHSV, vydání PHV, ORV a ZRZ HV, které umožňují za daných podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Pro zápis do RHSV je možno otestovat pouze takové vozidlo, které bylo v minulosti provozováno v silničním provozu.

Testování historických vozidel pro zařazení do RHSV se skládá ze dvou dílčích stupňů:

 1. První část testování HV je testování KLTK, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.
 2. Druhá část testování HV je testování KTK, která kontroluje technickou způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích.

Část klubového testování musí vždy předcházet části testování HV krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 dnů. Testování KTK je prováděno v termínech, které předseda KTK pro daný kalendářní rok vypíše a zveřejní.

Krajská testovací komise kontroluje stav a funkčnost:

 1. u historických automobilů a ostatních dvoustopých historických vozidel (např. nákladních vozidel, traktorů, vojenských vozidel, atd.)
 1. přední a zadní nápravy
 2. funkčnosti řízení,
 3. funkčnosti osvětlení,
 4. funkčnosti brzd
 5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,
 6. upevnění sedaček,
 7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,
 8. opotřebení pneumatik,
 9. funkčnosti bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven.
 1. u historických motocyklů
 1. funkčnosti osvětlení
 2. rámu,
 3. opotřebení pneumatik,
 4. funkčnosti brzd,
 5. funkčnosti tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.

Výsledek testování HV vyznačí předseda KTK svým podpisem, podpisy dvou dalších členů KTK, datem testování a otiskem razítka KTK modré barvy do Protokolu v předložené, vyplněné a žadatelem podepsané Žádosti od KLTK.

 1. V případě kladného výsledku testování bude v kolonce „Poznámky a závěry krajské testovací komise“ zapsáno: „Vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích“.
 2. V případě kladného výsledku testování vozidla s omezením bude v kolonce „Poznámky a závěry krajské testovací komise“ zapsáno: „Vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích s omezením“.
 3. V případě negativního výsledku testování bude v kolonce „Poznámky a závěry krajské testovací komise“ zapsáno: „Vozidlo není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích“.

Pokud HV při testování vykazuje závady, testování se ukončí a negativní výsledek je zapsán do Protokolu.

Výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování HV v KTK provedlo. Ke zkrácení doby platnosti testování dochází např. při změně majitele.

V případě vozidel, která byla dříve schválena k provozu na pozemních komunikacích pouze při splnění určitých podmínek, nebo omezení vyplývajících z jiných předpisů (např. nutná přítomnost doprovodného vozidla, výstražný maják, určená maximální přepravní rychlost apod.), je třeba tyto podmínky uvést v Protokole v oddíle „Omezení vozidla“ při jeho provozu na pozemních komunikacích.

KTK není oprávněna zasahovat do kompetencí KLTK. Při pochybnostech o historické původnosti vozidla postoupí předseda KTK případ k řešení Technické komisi Právnické osoby.

5.2 Prodloužení platnosti testování KTK

KTK provádí pravidelné prohlídky technického stavu již dříve otestovaných HV, kterým byl již vydán PHV, ORV a ZRZ.

Prodloužení platnosti testování je prováděno na základě pravidelné prohlídky v termínech, které předseda KTK pro daný kalendářní rok vypíše a zveřejní.

Prohlídky se provádí za podmínek stanovených vyhláškou č. 355/2006 Sb., v platném znění.

Kladný výsledek prohlídky HV je zapsán do formuláře Protokol o pravidelné prohlídce.

Po prohlídce HV s kladným výsledkem testování vyznačí předseda KTK otiskem razítka modré barvy a svým podpisem prodloužení s dobou platnosti do PHV.

Záznam o prodloužení platnosti testování je prováděn ve vystaveném PHV na základě kladného výsledku testování při pravidelné prohlídce.

Každý vlastník HV, jemuž byl vydán PHV, by měl nejpozději do konce platnosti původního testování požádat o prodloužení platnosti PHV na další období u příslušné KTK.

Pravidelné prohlídky je možné z opodstatněných důvodů provést u jiné KTK (např. z důvodu změny bydliště, stanoviště vozidla apod.). V tomto případě vlastník vozidla musí k přihlášení do evidence k jiné KTK přiložit kopii původní Žádosti a přestup nahlásit u původní KTK.

Pokud majitel vozidla, kterému byl vydán PHV, nehodlá pro dané období prodloužit jeho platnost a vozidlo provozovat, nemusí v daném období pravidelnou prohlídku absolvovat.

Prodloužení platnosti PHV na základě pravidelné prohlídky může být provedeno kdykoliv během roku ve vypsaných a zveřejněných termínech testování KTK, výjimečně po individuální domluvě.

Výsledek prohlídky platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo. V Protokolu o pravidelné prohlídce historického vozidla je doba platnosti vyznačena. Pokud HV při prodloužení testování vykazuje závady, testování se ukončí a negativní výsledek je zapsán do Protokolu o pravidelné prohlídce. Do již vydaného PHV se výsledek nezapisuje. Informaci zašle KTK na sekretariát FKHV.

5.3 Zřízení krajské testovací komise

KTK je jmenována Právnickou osobou ve všech krajích České republiky.

KTK je minimálně tříčlenná, ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu a tento návrh předkládá Právnické osobě ke schválení a jmenování. Předseda KTK je pro výkon své funkce jmenován Právnickou osobou nejméně na období jednoho roku. Jmenovanému předsedovi přidělí Právnická osoba razítko KTK.

Do KTK mohou být jmenovány odborně proškolené osoby, které splňují odbornou způsobilost a které mají již vydaný a platný průkaz technického komisaře.

Do KTK jsou Právnickou osobou jmenováni zástupci z KLTK (z každé KLTK pouze jeden) zřízených v klubu historických vozidel, který sídlí na území příslušného kraje a který má od Právnické osoby platné Osvědčení.

Návrh na jmenování nového člena do KTK předkládá předseda KTK společně s klubem, ve kterém je zřízena KLTK, spolku, ve kterém je klub registrován (např. ČKHV, VCC ČR, UKUVHT, BCC, MBK, AVCC HK, AKAV, AVCC v AČR, AKHV). Spolek po obdržení dokumentů může doporučit Právnické osobě jmenování člena do KTK a předá všechny potřebné dokumenty.

Právnická osoba rozhodne, zda předložené dokumenty splňují všechny podmínky ke jmenování nového člena do KTK a zda nového člena jmenuje.

Podáním návrhu člena do KTK a splněním všech podmínek ke jmenování člena do KTK, nevzniká automaticky nárok ke jmenování člena do KTK.

Odborná způsobilost člena KTK je uvedena v článku 6.5 této Příručky.

5.4 Změnové řízení

Dojde-li ke změnám ve složení KTK, je předseda KTK povinen předložit návrh na aktuální složení komise na formuláři Změnový list KTK.

Návrh na jmenování nového člena do KTK předkládá předseda KTK společně s klubem, ve kterém je zřízena KLTK, spolku, ve kterém je klub registrován (ČKHV, VCC ČR, UKUVHT, BBC, MBK, AVCC HK, AKAV, AVCC v AČR, AKHV.). Spolek po obdržení dokumentů může doporučit jmenování nového člena do KTK Právnické osobě, které předá všechny dokumenty nejdéle do 31. 10. ke jmenování nového člena od následujícího kalendářního roku.

Právnická osoba rozhodne, zda předložené dokumenty splňují všechny podmínky ke jmenování nového člena do KTK a zda nového člena do KTK jmenuje.

Dojde-li ke změně předsedy KTK, je právnická osoba povinna bezodkladně oznámit tuto změnu registračním místům.

5.5 Odpovědnost KTK za testování

Předseda KTK je odpovědný za činnost komise a vede na formuláři Evidenční list KTK následující předepsanou evidenci:

 1. provedených testování vozidel pro zařazení do RHSV,
 2. pravidelných prohlídek historických vozidel s PHV s údaji o přidělené ZRZ HV,
 3. Protokolů o pravidelné prohlídce historického vozidla, které musí být uloženy.

Předseda KTK předává Právnické osobě:

 1. originály Žádostí kvartálně do 10. dne následujícího měsíce,
 2. Evidenční list KTK v elektronické podobě do 20 dnů od provedení testování vozidel, která prošla testováním s kladným i záporným výsledkem testování.

5.6 Zánik KTK

Právnická osoba rozhodne o zrušení jmenování člena či předsedy KTK na základě některé z následujících skutečností:

 1. počet členů komise klesne pod 3,
 2. oprávněné stížnosti majitelů vozidel nebo registračního místa na člena KTK nebo činnost KTK,
 3. opakované závažné neshody v testování,
 4. ostatní závažná pochybení člena nebo komise zjištěné Právnickou osobou.

V případě odvolání předsedy KTK je předseda komise povinen odevzdat do 5 dnů všechny věci, které mu byly v souvislosti s testováním vozidel Právnickou osobou předány, či přímo souvisí s testováním vozidel, a to zejména (nikoliv však výlučně) razítko KTK, průkazy technických komisařů, veškeré Žádosti o provedení testování historického vozidla a Protokoly o testování při prodloužení (včetně již uložených či neprodloužených), Evidenční listy, propůjčená technická zařízení apod.

6 Obecná ustanovení týkající se testování vozidel

6.1 Obecné povinnosti technických komisařů po otestování HV

Techničtí komisaři mají povinnost upozornit vlastníka HV na skutečnosti, které bude potřebovat na registračním místě při registraci HV, zejména na možnost výběru velikosti a formátu tabulek registračních značek pro HV. Vlastník HV si vybere pro své vozidlo typ registrační značky předem, nikoliv až v místě registrace. Typ registrační značky uvede v Žádosti, nebo ve zmocnění uděleném vlastníkem HV osobě zmocněné pro vyřízení registrace.

6.2 Provoz historického vozidla

Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla.

Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, má-li vozidlo platný PHV, ORV, platné tabulky ZRZ HV a platný doklad prokazující platnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů a je provozováno v souladu s provedeným záznamem o případných omezeních při jeho provozu zaznamenaném v PHV.

HV může být provozováno na pozemních komunikacích ve smyslu znění platných právních předpisů České republiky a Technického kodexu FIVA v platném znění.

HV nesmí být užito pro podnikání a není určeno k běžnému dennímu užívání pro vlastní potřebu.

Registrační místo může v případě pochybnosti odmítnout vozidlo zaregistrovat.

6.2.1 Pozbytí platnosti PHV

PHV pozbývá platnost v těchto případech:

 1. dojde-li ke změně vlastníka historického vozidla,
 2. při zániku či znehodnocení historického vozidla,
 3. při znehodnocení vydaného PHV.

6.2.2 Změny údajů v PHV

Změna údajů v PHV se řídí pokyny místně příslušného registračního místa. V případě změn technických údajů vozidla předloží vlastník vozidla novou Žádost s novými údaji místně příslušnému registračnímu místu. Číslo nové Žádosti je shodné s Žádostí původní, přičemž se změní index testování o jednu.

Poznámka: Jedná-li se o změnu způsobenou vůlí vlastníka vozidla, bude vystavení nové Žádosti honorováno ve stejné sazbě jako u nového testování.

6.3Poplatky za testování

Poplatky za testování se řídí Ekonomickou směrnicí Právnické osoby v platném znění.

Vlastník vozidla žádající o testování vozidla má právo na informace o výši poplatku předtím, než testovací komise zahájí testování.

Náklady za testování vlastník zaplatí i v případě, že vozidlo bylo otestováno s negativním výsledkem.

Za evidenci poplatků za testování odpovídá předseda klubu s KLTK nebo předseda KTK, která testování provedla.

6.4Monitorování systému testování

Monitorování systému testování je zaměřeno na dodržování podmínek obou částí testování, jak části týkající se historické původnosti, tak registrace HV se ZRZ HV a soulad s Technickým kodexem FIVA v platném znění. Je také zaměřeno na dodržování podmínek užívání HV obecně.

6.5Odborná způsobilost technických komisařů

Důvěra v systém a věrohodnost procesu testování závisí na odborné způsobilosti osob vykonávajících funkci technického komisaře klubového i krajského. Tato odborná způsobilost je založena na:

 1. plnění kvalifikačních požadavků,
 2. osobních vlastnostech,
 3. trestní bezúhonnosti,
 4. respektování a uplatňování pravidel testování,
 5. uznávání národní autority FIVA,
 6. průběžném odborném růstu,
 7. hodnocení technického komisaře.

Členové testovací komise vyplňují svoji kvalifikaci do formuláře „Popis činnosti komisaře“. Při jakékoliv změně jsou povinni formulář aktualizovat a originál zaslat na sekretariát FKHV do 30 dnů od změny.

6.5.1Plnění kvalifikačních požadavků

Průkaz technického komisaře bude vydán osobě zcela způsobilé k právním úkonům, technicky a odborně způsobilé k ověření historického nebo technického stavu testovaného vozidla, řádně s odpovídajícím vzděláním a proškolené pro danou činnost dle zákonných požadavků a požadavků Právnické osoby uvedených v této Příručce.

 1. Pro klubové technické komisaře jsou navíc kvalifikační požadavky následující:
 1. ukončené vzdělání minimálně SO,
 2. prokázaná praxe v renovaci historických vozidel min. 6 let,
 3. znalost historie vztahující se k danému oboru činnosti,
 4. technické znalosti v oboru historických vozidel.
 1. Pro krajské technické komisaře jsou navíc kvalifikační požadavky následující:
 1. ukončené vzdělání minimálně SO technického směru,
 2. prokázaná praxe v autoopravárenství min. 6 let, nebo prokázaná praxe v renovaci historických vozidel min. 10 let,
 3. technické znalosti v oboru konstrukce silničních vozidel.

Členové klubových a krajských testovacích komisí musí být starší 21 let.

Právnická osoba může udělit výjimku z výše uvedených požadavků na základě dlouhodobé a bezchybné funkce stávajícího komisaře, který splňuje minimálně pětileté funkční období a má prokazatelně desetiletou praxi v renovaci historických vozidel.

6.5.2Osobnostní vlastnosti

Krajský a klubový technický komisař musí mít osobní vlastnosti umožňující jednat nekonfliktně a spravedlivě podle etických a právních zásad:

 1. etický, tj. spravedlivý, pravdivý, upřímný, čestný a diskrétní,
 2. nekompromisní, ale přístupný názorům, tj. ochotný zvažovat alternativní hlediska,
 3. diplomatický, tj. taktní v přístupu k lidem,
 4. nepomlouvá druhé komisaře, nevytváří nepřátelskou atmosféru,
 5. spolupracuje s druhými komisaři.
 6.  je loajální k FKHV
 7. dodržuje pravidla mlčenlivosti

6.5.3 Trestní bezúhonnost

Technický komisař musí být trestně bezúhonný, mít čistý rejstřík trestů, což potvrzuje při podpisu formuláře Popis činnosti komisaře. Právnická osoba je oprávněna požadovat výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců.

6.5.4 Respektování a uplatňování pravidel testování 

Technický komisař respektuje a uplatňuje pravidla testování daná národní legislativou, mezinárodní legislativou FIVA a Právnickou osobou a její rozhodnutí. Technický komisař musí rozumět dikci zákonů, vyhlášek, předpisů a pravidel spojených s testováním historických vozidel.

Je nepřípustné vytvářet vlastní pravidla týkající se testování dle této Příručky, která jsou v rozporu se zákony ČR nebo nejsou schválena Právnickou osobou či Ministerstvem dopravy ČR, a nesmí činit nátlak na ostatní komisaře či registrační místa k jejich plnění.

Používá-li testovací komise při testování a evidenci vozidel informační systém, musí být respektována všechna pravidla a nařízení uvedená v této Příručce.

6.5.5 Průběžné doplňování odborného růstu

Průběžný odborný růst souvisí s udržováním a zlepšováním profesních schopností a odborných znalostí. Toho je dosahováno různými prostředky, absolvováním povinného odborného školení členů klubových a krajských testovacích komisí zajišťovaného Právnickou osobou, samostudiem, specializací na značky, odbornými semináři, publikační činností atp.

Technický komisař rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu svého působení ve funkci technického komisaře.

Plní a průběžně dále rozvíjí kvalifikační požadavky uvedené výše v bodě 6.5.1.

6.5.6 Hodnocení technického komisaře

Hodnocení technických komisařů všech stupňů se provádí průběžně nebo na základě zjištěného pochybení komisaře při testování nebo podezření ze střetu zájmů.

Hodnocení členů KLTK a KTK provádí Technická komise, která s výsledkem seznámí předsedu příslušného klubu a Právnickou osobu.

Při závažných pochybeních, nedostatcích může na základě doporučení Technické komise, rozhodnout Právnická osoba prostřednictvím Prezidia o pozastavení nebo i ukončení činnosti technického komisaře či komise.

6.5.7 Kritéria pro hodnocení technického komisaře

 1. Absolvování školení, seminářů a jiných akcí,
 2. aktivita a přínos působení v komisi KLTK nebo KTK,
 3. oprávněné stížnosti na neodbornost, neochotu či nevhodné chování,
 4. neshody v testování,
 5. porušení občanské bezúhonnosti,
 6.  loajalita k FKHV
 7. mlčenlivost

Jednání technického komisaře, které se dotýká ostatních technických komisařů, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními technickými komisaři.

6.6 Školení technických komisařů 

Podle vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění, a podle souvisejících předpisů. Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů KLTK a KTK pro testování silničních a historických vozidel.

Školení se realizuje ve třech úrovních:

úroveň

účastník školení

školitel

periodicita

místo, termín

1. úroveň

Předsedové a místopředsedové KTK

Předseda TK FKHV

1x ročně

školení předsedů KTK v místě a termínu stanoveném Právnickou osobou

2. úroveň

komisaři KTK

předseda KTK

1x ročně

školení komisařů KTK v krajích, v místě a termínu stanoveném předsedou KTK

3. úroveň

Předsedové, místopředsedové, komisaři KLTK

předseda KTK a člen TK FKHV

minimálně1x ročně

školení komisařů KLTK v krajích, v místě a termínu stanoveném předsedou KTK

Právnická osoba zpracovává Roční plán školení. Předsedové KTK předají na školení předsedů a místopředsedů KTK termíny školení ostatních členů KTK Právnické osobě, která je do Ročního plánu školení zapracuje.

Ze školení musí být vyhotoven zápis o provedeném školení. V zápisu musí být uvedeno: název školení, komu je školení určeno, školitel, datum, osnova, Prezenční listina obsahující jména a příjmení školených komisařů a jejich vlastnoruční podpisy. Na školení si přítomní proškolení komisaři nechají potvrdit průkaz technického komisaře.

6.7 Etický kodex

Stanovuje etické požadavky a dodržování vysokého profesního a morálního standardu nejen při testování historického vozidla. Vztahuje se na všechny členy Právnické osoby, jejích členských sdružení a také na klubové a krajské technické komisaře.

6.8 Ověření realizovatelnosti testování

Předtím, než komisař přistoupí k testování, musí si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkony s náležitým zřetelem na svou způsobilost, požadovanou kvalitu a rozsah požadovaného druhu testování (např. značku a typ vozidla) a zhodnotit případně možné škody, které by z výkonu testování mohly vzniknout.

Musí prověřit, zda žadatel o testování a jeho vozidlo, které má být otestováno:

 1. splňuje příslušné legislativní podmínky týkající se testování HV, a též podmínky uvedené v této Příručce,
 2. nebyl odmítnut jinou testovací komisí, pokud ano, tak z jakého důvodu.

Nevyhovuje-li vozidlo podmínkám testování, nahlásí neodkladně příslušná testovací komise vozidlo na sekretariát FKHV.

6.9 Pravomoci a povinnosti

Technický komisař smí provádět pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s platnou legislativou a pravidly danými Právnickou osobou a které jsou slučitelné s podmínkami jeho pověření a odborností.

Technický komisař může vykonávat činnost jen v případě, má-li platný Průkaz technického komisaře.

Testování vykonává technický komisař na svou vlastní odpovědnost. Předseda testovací komise odpovídá za testování své a za testování jemu podřízených technických komisařů.

6.10 Střet zájmů a odmítnutí testování

Při plnění svých povinností při testování komisař vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí a dodržuje platnou legislativu a pravidla daná Právnickou osobou.

Nenechá se ovlivňovat jinými osobami.

Pokud by byl ve střetu zájmů, testování odmítne.

6.11 Škody způsobené testováním

Vznikne-li při výkonu testování škoda způsobená pochybením technického komisaře, nedbalostí nebo jakýmkoliv jiným právně vynutitelným nárokem obdobné povahy, hradí klub, ve kterém je příslušná testovací komise zřízena, veškeré náklady na likvidaci způsobené škody.

6.12 Kontrola účinnosti systému

Technický komisař podává podněty Právnické osobě pro zlepšení systému testování.

Zjistí-li KTK nebo KLTK, že vozidlo není provozováno v souladu s Technickým kodexem FIVA či v souladu s platnými předpisy, nebo v průběhu pravidelné prohlídky zjistí závažné porušení pravidel, nebude provedeno prodloužení platnosti PHV do doby, než tyto neshody budou vlastníkem odstraněny s případným ověřením na následné prohlídce HV. Tato doba nesmí být delší jak 6 měsíců. V opačném případě může FKHV podat podnět pro zahájení správního řízení k odebrání PHV, ORV a ZRZ a ukončení registrace HV v RHSV.

Pokud testovací komise odmítne konkrétní vozidlo otestovat (např.: neodpovídající rok výroby, technický stav, neoriginalita), je povinna neprodleně informovat o této skutečnosti Technickou komisi.

Zjistí-li Právnická osoba neoprávněné otestování HV, je jí podán Evidenční list neshody, nebo je na tuto skutečnost jiným způsobem upozorněna, postoupí věc Technické komisi k projednání.

Právnická osoba může na základě pochybností o činnosti testovací komise vyzvat Technickou komisi k provedení kontroly činnosti testovací komise přímo při provádění testování vozidel. Pověřený člen Technické komise pak předloží zápis z provedené kontroly Technické komisi k projednání. Členové Technické komise, kteří provádějí kontrolu, nesmí být s kontrolovanou testovací komisí ve střetu zájmů.

Ve výše uvedených případech Technická komise věc projedná a stanoví další postup a opatření. Jedná-li se o závažné porušení pravidel pro testování, navrhne Právnické osobě zrušení provedeného testování vozidla, odebrání průkazu technického komisaře, případně odvolání předsedy testovací komise, která se porušení pravidel dopustila, nebo pozastavení činnosti komise, komisaře či odebrání Pověření k testování. Právnická osoba prostřednictvím Prezidia návrh projedná a rozhodne.

V případě, že bylo zjištěno závažné pochybení v testování, nebo došlo k odmítnutí vozidlo otestovat, je tato skutečnost sdělena předsedou testovací komise na sekretariát FKHV. Za tímto účelem je Právnickou osobou zřízena na internetových stránkách Právnické osoby Privátní zóna. V případě, že se bude jednat o HV, kterému byl již vydán PHV, tento nebude prodloužen, a to až do doby vyřešení konkrétního případu.

Právnická osoba plánuje kontroly činnosti KLTK a KTK i preventivně, bez vzniku konkrétního podezření o pochybení.

Při každé fyzické kontrole KLTK musí být přítomen statutární zástupce příslušného klubu.

Technická komise stanoví rozsah kontroly a minimálně týden před kontrolou jej ohlásí kontrolované komisi.

Testovací komise může sama požádat Technickou komisi o provedení kontroly své činnosti nebo o odborný dohled při testování v případě, že nemá pro daný typ vozidla dostatečně odborně znalé členy.

Je-li přítomen člen Technické komise u klubového či krajského testování jako kontrolní orgán nebo technický poradce (odborník na daný typ vozidla), vypracuje stanovisko, které je opatřeno jeho podpisem a dáno k Protokolu o testování jako příloha.

6.13 Řízení neshod 

Neshodou je jakékoliv neplnění legislativních požadavků, Technického kodexu FIVA, této Příručky a ostatních závazných pokynů vydaných Právnickou osobou nebo Ministerstvem dopravy ČR v přímé souvislosti s testováním historických vozidel.

Jedná se o chyby v testování, ve způsobu provozování HV jeho vlastníkem atd. Ten, kdo neshodu zjistí, zaznamená ji do formuláře „Evidenční list neshody“ a odešle na Technickou komisi, která určí další postup řešení neshody. Evidenční list neshody bude uzavřen až v okamžiku prokázání účinnosti realizovaného opatření k odstranění příčiny neshody.

6.14 Řešení stížností

V případě obdržené stížnosti na provedení nebo případně na odmítnutí testování, projedná tuto stížnost Technická komise. Se svými závěry seznámí předkladatele stížnosti a příslušnou testovací komisi.

Pro případné řešení sporů při testování HV, které se nepodařilo vyřešit na úrovni Technické komise, je na Ministerstvu dopravy zřízena komise složená ze zástupců Ministerstva dopravy, zástupců Právnické osoby a případně dalších odborníků.

Technická komise na základě podaných neshod nebo stížností je povinna informovat osobu, která podnět vydala, o skutečnosti, jakým způsobem byl podnět řešen.

6.15 Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ).

Právnická osoba je registrována ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů za účelem vedení databáze testovaných vozidel a uchovávání Žádostí a Protokolů o testování.

Zpracovávanými údaji jsou údaje na formulářích – Změnový list, Popis činnosti komisaře, Evidenční list, Žádosti o provedení testování historického vozidla a další. Rodné číslo uváděné v Žádosti zapíše žadatel do dané žádosti registračního místa při jejím podání.

Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně v souvislosti s testováním HV a v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

6.16 Komunikace s veřejností a reklama

Zahrnuje vztah a komunikaci testovací komise a technických komisařů s veřejností. Komisaři smí poskytovat pouze pravdivé informace o testování a svých profesních činnostech.

Nesmí být využíváno reklamy pro nabídku služeb k testování historických vozidel. Testování vozidel není podnikatelskou činností.

6.17 Sankce

Právnická osoba má na základě vlastního zjištění, nebo po věrohodně prokázaném pochybení právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o:

 1. pozastavení, resp. zrušení jmenování technického komisaře,
 2. pozastavení oprávnění k testování,
 3. odebrání oprávnění k testování,
 4. neprodloužení Osvědčení
 5. zrušení testovací komise,
 6. náhradě škody po klubu, kde byla zřízena KLTK,
 7. podat podnět pro zahájení řízení k odebrání ZRZ HV.

 

Aktualizace Příručky s účinností od 1. 1. 2018.

 
 

Aktuality 2023

plakat_zari2023.jpg

 

Full size session 17th

Full size session 16th

Big 8 Party 2016